REGULAMIN VIESSMANN DRIVING ACADEMY

§ 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE

Impreza ma charakter szkoleniowo – integracyjny z przewagą elementów szkoleniowych. Szkolenie będzie prowadzone w specjalistycznym pojedzie szkoleniowym Viessmann przez ekspertów technicznych Viessmann. Będzie dotyczyło w szczególności nowości produktowych z zakresu: 

 • Vitodens 100-W
 • Vitodens 050
 • Vitodens 111 -W
 • Vitocal 250-A idu
 • Vitocal 250-A odu
 • Vitocal 300G idu
 • Vitodens 200-W
 • Vitodens 111-F
 • Single room control
 • Vicare
 • Digital Services Single room control
 • Vitoguide

Dodatkowo, uczestnicy zostaną zaznajomieni z bieżącą strategią firmy na zbliżający się  sezon, możliwa będzie także wymiana doświadczeń o aktualnych rozwiązaniach i produktach Viessmann.

 1. Niniejszy Regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady wydarzeń pod nazwą VIESSMANN DRIVING ACADEMY, które odbywać się będą w następujących miejscach oraz następujących terminach:
  1. Tor Krzywa – Osła 1JA, 59-706 Osła – data: 18 sierpnia 2021 roku w godzinach: [10:00 – 16:00];
  2. Moto Park Kraków – ul. Rzepakowa 4r, 31-989 Kraków – data: 19 sierpnia 2021 roku w godzinach: [10:00 – 16:00];
  3. Tor Wyścigowy Kielce – Wykień 95, 26-085 Ćmińsk – data: 20 sierpnia 2021 roku w godzinach: [10:00 – 16:00];
  4. Autodrom Bemowo – ul. Powstańców Śląskich 127, 01-355 Warszawa – data: 21 sierpnia 2021 roku w godzinach: [10:00 – 16:00];
  5. ODTJ Pszczółki – ul. Żuławska 5, 83-032 Pszczółki – data: 22 sierpnia 2021 roku w godzinach: [10:00 – 16:00];
  6. Bednary Driving City – Bednary 17, 62-010 Bednary – data: 23 sierpnia 2021 roku w godzinach: [10:00 – 16:00];

(w dalszej części Regulaminu zwane będą również „Wydarzeniem” lub łącznie „Wydarzeniami”). Wydarzenia odbywać się będą w strefach wyznaczonych przez Organizatora jako teren danego Wydarzenia.

 1. Organizatorem Wydarzeń jest spółka Viessmann spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (53-015), al. Karkonoska 65 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy  pod numerem KRS: 0000183975, kapitał zakładowy w wysokości 2.000.000,00 złotych, posiadająca numer NIP: 6920212005 oraz numer REGON: 390255717 (dalej jako „Organizator”).
 2. Uczestnikami Wydarzenia są osoby fizyczne, które zarejestrowały się na dane Wydarzenie lub Wydarzenia za pośrednictwem strony internetowej www.viessmanndrivingacademy.pl lub otrzymały zaproszenie w formie biletu na Wydarzenie (dalej jako „Uczestnik” lub „Uczestnicy”). W Wydarzeniu mogą brać udział wyłącznie Uczestnicy pełnoletni, z zastrzeżeniem ustępu 4 poniżej.
 3. Poza Uczestnikami, jako osoby towarzyszące Uczestnikom, w Wydarzeniu mogą wziąć udział małoletni poniżej 18 roku życia pod warunkiem, iż pozostają pod bezpośrednią opieką Uczestnika, zaś Uczestnik jest ich przedstawicielem prawnym lub rodzicem (dalej jako „Małoletni”). Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za Małoletnich, z którymi przybyli na Wydarzenie.
 4. Każdy Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 5. Rejestracja na Wydarzenie lub przybycie na Wydarzenie z biletem oznacza akceptację niniejszego Regulaminu w całości.
 6. Udział w Wydarzeniu każdego z Uczestników jest dobrowolny i bezpłatny.

§ 2 ZOBOWIĄZANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKÓW

 1. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu oraz zasad powszechnie obowiązujących przepisów prawa jak również zachowywania się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania instrukcji oraz poleceń Organizatora oraz personelu Organizatora i wszystkich osób współdziałających przy organizacji Wydarzenia, w tym ochrony Wydarzenia, które będą na miejscu Wydarzenia.
 3. Organizator jest uprawniony do wykluczenia z udziału w Wydarzeniu Uczestników, których stan wskazuje na znajdowanie się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie lub nieobyczajnie wobec Uczestników lub obsługi Wydarzenia, Uczestników niszczących mienie lub naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie spowodowane przez siebie oraz przez Małoletnich znajdujących się pod ich opieką w trakcie Wydarzenia szkody, w tym szkody wyrządzone osobom trzecim.
 5. Zabrania się wnoszenia na teren Wydarzenie broni palnej, borni białej, jakichkolwiek ostrych narzędzi, alkoholu oraz środków odurzających.
 6. Zabrania się pozostawiania rzeczy wniesionych przez Uczestnika na teren Wydarzenia bez nadzoru.

§ 3 ZOBOWIĄZANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ OGRANIZATORA

 1. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań do przeprowadzenia Wydarzenia zgodnie z opisem znajdującym się na stronie internetowej: www.viessmanndrivingacademy.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Wydarzenia bez podania przyczyny w każdym czasie. Zmiany w scenariuszu Wydarzenia nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń Uczestników w stosunku do Organizatora.
 3. Organizator oraz podmioty trzecie działające na zlecenie Organizatora nie przejmują odpowiedzialności za Uczestników lub Małoletnich lub względem Uczestników lub Małoletnich w czasie przebywania na terenie wyznaczonym dla Wydarzenia.
 4. Organizator oraz podmioty trzecie działające na zlecenie Organizatora nie sprawuje pieczy i opieki nad Uczestnikami lub Małoletnimi w trakcie trwania Wydarzenia.
 5. Organizator dołoży wszelkich starań, aby sprawdzić warunki bezpieczeństwa na terenie przeznaczonym na Wydarzenie.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników wniesione na teren Wydarzenia, w tym za rzeczy utracone w wyniku kradzieży na terenie Wydarzenia lub zniszczone w trakcie trwania Wydarzenia.
 7. Program Wydarzenia obejmuje atrakcje motoryzacyjne wymagające uprawnień do kierowania pojazdami (prawo jazdy kategorii B). Każdy uczestnik biorący udział w atrakcjach motoryzacyjnych winien posiadać dokument uprawniający do kierowania pojazdami (prawo jazdy kategorii B), zapoznać się z Regulaminem Świadczenia Usług SJS S.A. oraz wypełnić odpowiednie oświadczenie (treść Regulaminu Świadczenia Usług SJS S.A. oraz oświadczenie znajdują się na stronie www.viessmanndrivingacademy.pl). Powyższe jest warunkiem wzięcia udziału w motoryzacyjnej części Wydarzenia.

§ 4 ZGODA NA UTRWALENIE I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 1. Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na nieodpłatne utrwalenie, wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Organizatora lub podmioty trzecie działające na zlecenie Organizatora jego wizerunku w materiałach z Wydarzenia, tj. zdjęciach oraz nagraniach audiowizualnych oraz wyraża zgodę na utrwalenie, wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Organizatora lub podmioty trzecie działające na zlecenie Organizatora wizerunku w materiałach z Wydarzenia, tj. zdjęciach i nagraniach audiowizualnych Małoletniego znajdującego się pod opieką Uczestnika w celach marketingowych i dokumentacyjnych, w tym na stronie internetowej www.viessmanndrivingacademy.pl oraz w mediach społecznościowych Organizatora, tj. facebook, instagram, linkedin (dalej jako „Zgoda”).
 2. Zgoda Uczestnika nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.
 3. Zgoda obejmuje publikację zdjęć i materiałów audiowizualnych, w tym po przeróbkach graficznych bez akceptacji produktu końcowego, przy czym Organizator zapewnia, iż wizerunek Uczestników czy Małoletnich nie będzie wykorzystany w jakiejkolwiek obraźliwej, nieetycznej czy ośmieszającej formie.
 4. Zgoda obejmuje przeniesienie przez Organizatora na inne podmioty powiązane z Organizatorem prawa to wykorzystania wizerunku Uczestnika lub Małoletniego na zasadach określonych w Regulaminie, wyłącznie w celu ich publikacji określonej Regulaminem.
 5. Zgoda obejmuje zestawienie wizerunku Uczestnika lub Małoletniego z wizerunkami innych Uczestników lub Małoletnich oraz opatrzenie ich komentarzem związanym bezpośrednio z Wydarzeniem.
 6. Uczestnik w imieniu własnym lub w imieniu Małoletniego zrzeka się jakichkolwiek roszczeń, w tym roszczeń finansowych, które mogłyby mu przysługiwać w tytułu publikacji jego wizerunku lub wizerunku Małoletniego.

§ 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Wydarzenia w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie podanym przez nich za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych i innych form kontaktu z Organizatorem, w celu:
  1.  świadczenia usług związanych z przeprowadzeniem Wydarzenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (czynności niezbędne do przeprowadzenia Wydarzenia, zarejestrowanego Uczestnika, którego dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed datą Wydarzenia),
  2. kontaktu z Uczestnikiem w celu przekazania informacji organizacyjnych dotyczących Wydarzenia oraz materiałów po Wydarzeniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora).
 3. Wizerunek Uczestników lub Małoletnich przetwarzany będzie w zakresie określonym w Regulaminie na podstawie zgody Uczestnika działającego w imieniu własnym lub w imieniu Małoletniego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Dane osobowe Uczestników mogą być ujawnione:
  1. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów,
  2. zewnętrznym podmiotom wspierającym Organizatora w zakresie organizacji Wydarzenia, czy świadczenia usług informatycznych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
 5. Dane osobowe będą przechowywane głównie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), niemniej niektórzy spośród dostawców usług administratora mają siedzibę poza terytorium EOG i dane osobowe Uczestników oraz wizerunek Uczestników lub Małoletnich mogą być w związku z tym przetwarzane poza EOG, przy czym operacje takie opierają się na Standardowych klauzulach umownych, opracowanych w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej z dnia 5 lutego 2010 r. (2010/87/UE).
 6. Dane osobowe Uczestników oraz wizerunek Uczestników lub Małoletnich będą przetwarzane do czasu zakończenia Wydarzenia, a także po jej zakończeniu w celach związanych z:
  1. dochodzeniem roszczeń w związku z Wydarzeniem (tj. co do zasady maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia Wydarzenia),
  2. wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych (tj. co do zasady przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku)
  3. przetwarzaniem wizerunku Uczestników lub Małoletnich do czasu cofnięcia zgody.
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych Małoletniego oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w razie wyrażenia dodatkowej zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli Uczestnik uzna, że przetwarzanie jego lub Małoletniego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Podanie przez Uczestnika danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu. W razie niepodania danych osobowych, Organizator nie będzie w stanie świadczyć usług związanych z przeprowadzeniem Wydarzenia.
 2. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każde Wydarzenie ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2170).
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania na stronie internetowej www.viessmanndrivingacademy.pl.
 3. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Organizatora w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie 7 dni od ich opublikowania w witrynie www.viessmanndrivingacademy.pl.
 4. W sprawach, które nie zostały uregulowane w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności kodeksu cywilnego.

Wrocław, dnia 20 lipca 2021 roku.